زبان انگلیسی، زبان های باستانی، زبان بدن، زبان های خارجه  

بازگشت   زبان انگلیسی، زبان های باستانی، زبان بدن، زبان های خارجه > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:16: 16 16
:105: 105 105
:8: 8 8
:77: 77 77
:69: 69 69
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:27: 27 27
:108: 108 108
:11: 11 11
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:30: 30 30
:22: 22 22
:111: 111 111
:103: 103 103
:6: 6 6
:75: 75 75
:67: 67 67
:46: 46 46
:38: 38 38
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:49: 49 49
:33: 33 33
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:44: 44 44
:36: 36 36
:23: 23 23
:112: 112 112
:15: 15 15
:104: 104 104
:7: 7 7
:76: 76 76
:68: 68 68
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:26: 26 26
:115: 115 115
:18: 18 18
:107: 107 107
:10: 10 10
:79: 79 79
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:29: 29 29
:110: 110 110
:13: 13 13
:102: 102 102
:5: 5 5
:74: 74 74
:66: 66 66
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:boxed: Boxed Boxed
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:bann: Bann Bann
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:artist: Artist Artist
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:blind: Blind Blind
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:bath: Bath Bath
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:bag: Bag Bag
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:angry: Angry Angry
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:1eye: 1eye 1eye
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:bye: Bye Bye
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:book: Book Book
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:beer: Beer Beer
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:band: Band Band
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:argue: Argue Argue
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:aggressive: Aggressive Aggressive
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:banned: Banned Banned
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:baby: Baby Baby
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:alien: Alien Alien
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:boxing: Boxing Boxing
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:blow: Blow Blow
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:batman: Batman Batman
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:balloon: Balloon Balloon
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:apploud: Apploud Apploud
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:2guns: 2guns 2guns
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:bye2: Bye2 Bye2
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:bored: Bored Bored
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:beta: Beta Beta
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:bangin: Bangin Bangin
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:arrow: Arrow Arrow
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:ah: Ah Ah
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:bleh: Bleh Bleh
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:bash: Bash Bash
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:bad: Bad Bad
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:angel: Angel Angel
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:brow: Brow Brow
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:excl: Excl Excl
:blush: Blush Blush
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:beee: Beee Beee
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:ban: Ban Ban
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:arabia: Arabia Arabia
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:afro: Afro Afro
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:bye3: Bye3 Bye3
:mad: Mad Mad
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2g6: 26 26
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:42m: 42 42
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2x1: 21 21
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5i5: 55 55
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:41y: 41 41
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:4h: 4 4
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:4u7: 47 47
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است


Brain - Ecology - Dinosaurs - Science - Computer - Health - Space - Astronomy - Dino Dinosaurs